Iosif Anca > Reforme (schiţe)

Lecţia 10. Rezultate. Concluzii
Iosif Anca


INTRODUCERE

1. Reforma realizată, finalizată înseamnă refacerea relaţiei omului cu Dumnezeu, restabilirea ordinii şi mediului de viaţă realizat prin creaţie şi mântuire, redobândirea statutului de fii de Dumnezeu cu toate drepturile aferente şi toate binecuvântările ce decurg din aceasta (Deuteronom 30:9-11; Osea 2:7)

2. Reforma este cea mai profundă şi primordială necesitate, de aceea trebuie încercată chiar atunci când nu există siguranţa salvării, ca ninivenii: „Cine ştie dacă nu Se va întoarce şi nu Se va căi? Cine ştie dacă nu va lăsa după El o binecuvântare, daruri de mâncare şi jertfe de băutură pentru Domnul, Dumnezeul vostru?” (Ioel 2:14)

 

            I. BINECUVÂNTĂRILE ŞI RĂSPLĂTIRILE REFORMELOR  („Iată partea de moştenire a celor ce-L cheamă, a celor ce caută Faţa Ta, Dumnezeul lui Iacov” - Psalmul 24:6);

A. Spirituale

1. Viaţa veşnică „... au slăvit pe Dumnezeu şi au zis: «Dumnezeu a dat, deci şi Neamurilor pocăinţă, ca să aibă viaţa»” (Fapte 11:18) – comuniunea cu Dumnezeu, prin dobândirea naturii divine (prin Duhul 2 Petru 1:2-4) ce ne permite să intrăm în relaţie cu El (Ioan 17:3)

2. Fericirea bucuriei şi păcii adevărate -  orice pocăinţă este un început de bucurie şi instaurează pacea (Luca 15:7,10; Fapte 15:3). „Să se bucure şi să se veselească în Tine toţi cei ce Te caută! Cei ce iubesc mântuirea Ta să zică fără încetare: «Mărit să fie Domnul!»” (Psalmul 40:16); „Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui, cari-L caută din toată inima lor” (Psalmul 119:2); „Lucrarea neprihănirii va fi pacea, roada neprihănirii: odihna şi liniştea pe vecie. Poporul meu va locui în locuinţa păcii, în case fără grijă şi în adăposturi liniştite” (Isaia 32:17-18) / „Dar cei răi sunt ca marea înfuriată, care nu se poate linişti şi ale cărei ape aruncă afară noroi şi mîl. «Cei răi n-au pace» zice Dumnezeul meu” (Isaia 57:20-21)

B. Fizice şi materiale

1. Binecuvântări pământeşti, începând cu suspendarea pedepselor (Ieremia 18:7-11; Osea 3:5); „Puii de leu duc lipsă, şi li-i foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de nici un bine” (Psalmul 34:10); „Ei au zis: «Întoarceţi-vă fiecare de la calea voastră cea rea şi de la răutatea faptelor voastre, şi veţi rămânea în ţara pe care v-am dat-o vouă şi părinţilor voştri, din veşnicie în veşnicie»” ( Ieremia 25:5); „Nu vă îngrijoraţi, deci, zicând: «Ce vom mânca?» Sau: «Ce vom bea?» Sau: «Cu ce ne vom îmbrăca?» ... Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra” (Matei 6:31-33)

2. Ocrotire / izbăvire (2 Cronici 12:6-7; 14:7; 15:15; Ezra 8:22; Neemia 6:16; 9:24;1 Petru 1:3-5)

 

            II. PIERDERI / EFECTE ALE PIERDERII OCAZIILOR DE REFORMĂ

A. Spirituale

1. Pierderea mântuirii prin refuzul întoarcerii la Dumnezeu, sau ratarea fenomenului de reformă este cea mai mare tragedie: „... vor veni mulţi de la răsărit şi de la apus şi vor sta la masă cu Avraam, Isaac şi Iacov în Împărăţia cerurilor. Iar fiii Împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul de afară, unde va fi plânsul şi scrîşnirea dinţilor” (Matei 8:11-12). Refuzul întoarcerii la Dumnezeu – neascultarea cu împotrivire este cea mai mare vinovăţie (Evrei 12:25; 2 Petru 2:21-22)

2. O înşelătoare împlinire pe pământ (Eclesiastul 12:1-7; Matei 16:24-26; 1 Ioan 2:17)

3. Abandonarea din partea lui Dumnezeu şi „preluarea” de către diavolul prin idolatrie şi păcat: ((Fapte 7:39- 42; Romani 1:21-32)

B. Fizice şi materiale

1. Pierderea / anularea binecuvântărilor din viaţa aceasta sau frustrarea de harul de a te bucura deplin de ele (Eclesiastul 2:24-26)

 

 

 

 

 

 

 

            ÎNCHEIERE

1. Întoarcerea la Dumnezeu este o întoarcere de la moarte la viaţă, un  drum spre paradis  „Astfel cei răscumpăraţi de Domnul se vor întoarce, vor veni în Sion cu cântări de biruinţă şi o bucurie veşnică le va încununa capul; îi va apuca veselia şi bucuria, iar durerea şi gemetele vor fugi” (Isaia 51:11)

2. Neîntoarcerea la Dumnezeu este moarte sigură; refuzul pocăinţei este o mai mare osândă (Romani 2:4-8). „Dacă cel rău nu se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu îşi ascute sabia, Îşi încordează arcul şi-l ocheşte” (Psalmul 7:12)