Iosif Anca > Hristos ispășirea (schițe)

Lectia 19 și 20. Revenirea Domnului
Iosif Anca


INTRODUCERE

1. Revenirea lui Isus Hristos este cea mai des menţionată doctrină a Noului Testament – de 318 ori în 260 de capitole

2. Cea de a doua venire va aduce mântuirea veşnică şi judecata finală (Evrei 9:27-28)

 

I. REALIZĂRILE REVENIRII LUI MESIA (2 Tesaloniceni 1:6-10)

A. Pentru credincioşi (1 Ioan 2:28)

1. Răpirea şi învierea credincioşilor (1 Corinteni 15:21-23; 1 Tesaloniceni 4:15-18)

2. Răsplata celor ce au slujit lui Dumnezeu (Matei 25:11-30):

                        a) analiza şi evaluarea faptelor credinţei după corecţiile necesare (1 Corinteni 11:31-32; 3:11-15; 2

Corinteni 5:10; Evrei 12:5-11; Ioan 3:16, 18)

                         b) cununi pentru credincioşi: „cununa vieţii” – pentru ispitiri (Iacov 1:12); Apocalipsa 2:10); „cununa gloriei, strălucirii” – pentru lucrători (1 Petru 5:2-4; Daniel 12:3); „cununa neprihănirii” – pentru cei drepţi (2 Timotei 4:8); „cununa bucuriei” – pentru evanghelişti (1 Tesaloniceni 2:19-20);                       „cununa neputrezirii” – pentru toţi (1 Corinteni 15:42; 9:25)

3. Înnoirea naturii: regenerarea cosmosului (Romani 8:18-25)

B. Pentru necredincioşi

1. Judecata:

                        a) trecut (Iuda 7); prezent (amânată de har - Romani 2:4-6; Iov 35:15); viitor (Fapte 17:31; 2 Timotei 4:1)

                         b) proceduri apocaliptice: preliminare (Matei 24:6-8; Apocalipsa 6:9, 16); finale (Ioan 5:21-29)

2. Pedeapsa eternă:

                        a) pentru îngeri: din cauza răzvrătirii (1 Corinteni 6:3; Iuda 6)

                        b) pentru lume: din cauza respingerii harului (Ioan 3:36; Apocalipsa 6:16-17; 14:9-11)

                        c) pentru cei apostaziaţi: din cauza schimbării harului (Matei 7:21-23; 13:41; Iuda 1:4-5, 11-13)

 

II. REALIZAREA EI

A. Făgăduinţe biblice

1. Vederi eronate – greşelile cărturarilor şi preoţilor de la cea dintâi venire, soldată cu ratarea ei, de către unii (Ioan 10:24-27; 1 Corinteni 2:7-8). E pusă pe seama Rusaliilor, anului 70 – judecata evreilor, morţii fiecăruia, revenirilor în spirit – 1914

2. Semne premergătoare (diferă profeţiile primei veniri, multe post-venire). Tainele fărădelegii / evlaviei:

                        a) negative: o societate fără Dumnezeu şi plină de păcat (Luca 17:26-30); apostazii (Matei 25:4-5, 23-26; 2 Tesaloniceni 2:1-12; 1 Timotei 4:1); o dictatură universală ce va persecuta pe sfinţi (Apocalipsa 13:1-8, 17; Matei 24:9-10)

                        b) pozitive: evanghelizarea lumii (Matei 24:14); a doua serie de mântuiţi din Israel (Zaharia 12:7-10; 14:1-5; Romani 11:25-32)

3. Profeţii ale revenirii

                        a) Vechiul Testament: Enoh – judecata (Iuda 1:14-15); Daniel – instaurarea Împărăţiei (Daniel 2:44-45; 7:13-14)

                        b) Noul Testament: Isus – noul locaş (Ioan 14:3); îngerii – natura fiinţei ce revine (Fapte 1:11; Apocalipsa 1:7); Pavel – cine şi cum vine (1 Tesaloniceni 4:16-17)

4. Forma revenirii (cu putere şi slavă – Apocalipsa 1:7; Matei 24:27-31; Marcu 8:38)

5. Timpul revenirii: sfârşitul perioadei de har (2 Petru 3:9-10; Matei 25:6; Luca 13:25); prin surprindere dar la vedere şi la timp (Marcu 13:32; 1 Tesaloniceni 5:2-6; Apocalipsa 16:15; 2 Tesaloniceni 1:6-10; 1 Timotei 6:14-15)

B. Aşteptarea credincioşilor

1. Sfinţire – pregătire (2 Petru 3:11-14; Romani 13:11-13)

2. Veghere din iubire şi precauţie (Matei 24:42, 44; Luca 13:35- 48)

 

ÎNCHEIERE

1. Prima venire ne-a mântuit de vinovăţie şi pedeapsă. Cea de a doua ne va mântui de puterea şi prezenţa păcatului (Daniel 9:24-27; Fapte 3:19-21)

2. Aşteptarea ei este o speranţă purificatoare (1 Ioan 3:1-3)

3. Maranata! (1 Corinteni 16:22; Apocalipsa 22:20)